Dobrá správa - Evanjelium

Dobrá správa - Evanjelium

kniha bez slov, alebo farby, ktoré veľa povedia

Zlato nám pripomína bohatých. Boh je veľmi bohatý. Patrí Mu celý svet, slnko, mesiac, hviezdy a ešte oveľa viac. On ich stvoril a preto Mu patria.
Jagajúce sa zlato je niečo dokonale čisté. Boh je čistý a svätý. Nikdy nepovedal, neurobil a ani si nepomyslel nič, čo by bolo zlé a nesprávne.
Je taký svätý, že v Jeho blízkosti neznesie žiadny hriech. Biblia hovorí: Svätý, svätý, svätý je Hospodin mocností. (Izaiáš 6, 3).
V Biblii sa dočítame o Božom domove, o nebi. Je to nádherné miesto, kde nie je žiaden smútok ani bolesť. Jeho ulice sú zo zlata.
Boh chce, aby sme aj my bývali s Ním v nebi. Je tu však jeden veľký problém.
Tým problémom je hriech! A to nám pripomína tmavá strana. Hriech je všetko, čo si si pomyslel, povedal alebo urobil, čo Boha zarmútilo, napr. klamstvo, opisovanie, sebectvo alebo ubližovanie iným.
V nebi nemôže byť hriech.

Biblia hovorí: Všetci zhrešili. (Rímským 3, 23). To znamená, že aj ty a ja.
Každý sa narodil s prirodzenou túžbou robiť zle. Nikto nás nemusel učiť ako neposlúchať alebo ako klamať.
Boh hovorí, že hriech musí byť potrestaný. Tým trestom je večné oddelenie od Boha na mieste utrpenia...nazvaného peklo. A práve to si zaslúžime.
Boh o hriechu v našich životoch vedel. Vedel, že sami sa ho nezbavíme, že to nedokážeme zmeniť.
Boh nás tak veľmi miloval, že poslal na svet svojho jediného Syna, aby tento problém vyriešil.
Pán Ježiš, Boží Syn, sa narodil ako dieťa. Vyrástol, tak ako rastieš aj ty, ale v jednej veci sa na nás vôbec nepodobal. V Jeho živote nebol žiaden hriech. Bol dokonalý.
Dal sám seba, keď zomrel na kríži. Zobral na seba trest, ktorý sme si zaslúžili my.
Biblia hovorí: Kristus umrel pre naše hriechy. (1.Korintským 15, 3). Červená farba nám pripomína Jeho krv, ktorá bola vyliata za naše hriechy.

Po troch dňoch vstal Pán Ježiš z mŕtvych. Je živý, dnes a už navždy.
Táto stránka nám hovorí, že aj my môžeme byť očistení a svätí pred Bohom.
Môže to pre nás, aj pre teba, urobiť jedine Pán Ježiš.
Keď zomrel na kríži, bol potrestaný namiesto nás a preto nám môže odpustiť každý hriech.
Ak je ti úprimne ľúto, že si Boha svojimi hriechmi zarmútil, môžeš to zveriť Ježišovi a prijať s dôverou, že On ťa môže očistiť. Môžeš Mu povedať napr. niečo takéto: „Pane Ježiši, je mi ľúto, že som zhrešil/ zhrešila. Ďakujem, že si zomrel namiesto mňa. Prosím pomôž mi odvrátiť sa od hriechu a urob ma čistým pred Bohom."
Ak veríš Ježišovi, Boh ťa vidí čistého a svätého vďaka Jeho Synovi. Si pripravený na nebo.
Taktiež dostávaš Boží dar večného života. Biblia hovorí: „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." (John 3,16)
Keď sa pozrieš na zelenú trávu alebo na rastliny, vidíš, že majú v sebe život. Keď príjmeš Boží dar večného života, znamená to, že máš v sebe Boží život. Od toho momentu môžeš rásť v láske a v poslušnosti voči Bohu.
K tomu aby si ako kresťan mohol rásť ti pomôžu 4 nasledovné veci:
1. Modli sa: hovor s Bohom každý deň.
2. Čítaj si Bibliu a poslúchaj ju.
3. Hovor o Ježišovi iným.
4. Keď zhrešíš, popros Boha o odpustenie.
Boh sľubuje: „Nikdy ťa neopustím." (Židom 13,5).
Rozhodol si sa prijať Boží dar? Povedz o tom svojim kamarátom a sprievodcovi na stránke.
;